Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o. 

I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou webniture, s. r. o. ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim prostredníctvom využitia webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o., ako aj elektronickej pošty, alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť webniture, s. r. o. s týmito identifikačnými údajmi:
obchodné meno: webniture, s. r. o., sídlo: Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava, IČO: 50 002 465, DIČ: 50002465, IČ DPH: SK50002465, zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 115205/B, e-mailová adresa: info@drezydokuchyne.sk, telefónne číslo: 0950 447 456, orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, miestne príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

II. Predzmluvné informácie

(1) Pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a pred tým, ako kupujúci odošle objednávku, mu predávajúci týmto jasne a zrozumiteľne a spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie oznamuje tieto informácie:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho pri každom tovare a službe, 

b) obchodné meno a sídlo predávajúceho, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

f) cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, je v bežnej výške a závisí od tarify telekomunikačných/elektronických komunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva, 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

h) informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho; predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu online formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

i) informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) okrem prípadu, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

j) informáciu o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

k) informáciu o tom, v ktorých prípadoch kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

l) poučenie o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, a to v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, 

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

n) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

o) informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, a zároveň na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,

q) informáciu o jednotlivých úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

r) informáciu o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a kupujúcemu bude dostupná na základe písomnej žiadosti, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

s) informáciu o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho.

 III. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci na svojom webovom sídle o každom tovare, ktorý má v ponuke a ktorý umožňuje kupujúcemu kúpiť, zverejňuje výzvu na kúpu, t.j. obchodnú komunikáciu obsahujúcu opis základných znakov výrobku, cenu a ďalšie podstatné informácie, akými sú najmä hlavné vlastnosti výrobku, ďalšie náklady na dopravu a dodanie, spôsob platby, podmienky dodania, podmienky vybavovania reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy.

(2) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, je objednávka kupujúceho zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ alebo objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň: 

a) meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho, 

b) adresu dodania na území Slovenskej republiky,

c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e-mailovú adresu,

d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a cenu. 

(3) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“). Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(4) Po doručení objednávky predávajúci overí dostupnosť tovaru a bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu zadanú v objednávke potvrdenie objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a potvrdením o uzavretí zmluvy. Potvrdenie objednávky e-mailom obsahuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok na trvanlivom nosiči. 

(5) Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretou kúpnou zmluvou sú predávajúci a kupujúci viazaní. Predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v prípade nedostupnosti tovaru, pričom zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu alternatívnu ponuku. V takom prípade sa na uzavretie zmluvy vyžaduje výslovné prijatie alternatívnej ponuky zo strany kupujúceho.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, tak ako to je uvedené v potvrdení objednávky. 

(2) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

b) platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky pred dodaním tovaru,

c) v hotovosti alebo prostredníctvom systému Viamo pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku od prepravcu, len v prípade, ak kúpna cena je maximálne 500 EUR.

(3) Ak si kupujúci zvolí niektorý zo spôsobov platby pred dodaním tovaru, je povinný zaplatiť predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu vo výške kúpnej ceny a náklady na doručenie tovaru spolu s objednávkou. Ak si kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru pri prevzatí tovaru. Predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do piatich pracovných dní po dodaní predmetu kúpy elektronickú faktúru, s čím kupujúci vyslovuje zaslaním objednávky alebo zadaním telefonickej objednávky súhlas.  

V. Dodacie podmienky a preprava

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem prípadu, ak predmetom kúpy je tovar z kategórie keramický drez a keramický set, ktorý je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr do 90 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

(3) Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

a) osobné prevzatie tovaru na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu – spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej aj „DPD“) počas pracovných dní v čase platnom pre jednotlivé odberné miesta alebo 

b) odoslanie predmetu kúpy predávajúcim prostredníctvom prepravcu na miesto splnenia/určenia. 

(4) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD. Osobné prevzatie je považované za najlacnejší bežný spôsob doručenia predmetu kúpy.

(5) Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy zo strany prepravcu kupujúcemu. 

(6) Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť, ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný. 

(7) Náklady odoslania predmetu kúpy znáša predávajúci, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je 33,00 EUR a viac. Náklady odoslania predmetu kúpy, ak cena objednaného tovaru v jednej objednávke je menej ako 33,00 EUR, znáša kupujúci, a to vo výške podľa cenníka  umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho.

(8) Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list) a potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči obsahujúce predzmluvné informácie podľa článku II. týchto obchodných podmienok.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

(1) Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy. 

(2) Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

(1) Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 30 dní od prevzatia tovaru, t.j. predávajúci poskytuje kupujúcemu na odstúpenie dlhšiu ako zákonnú 14 dňovú lehotu, pričom tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

(2) Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(3) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(4) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho 

a) v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: webniture, s.r.o., Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava alebo

b) elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho: servis@drezydokuchyne.sk

(5) Kupujúci môže použiť online formulár odstúpenia od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči. 

(6) Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 

(7) Dôsledkom odstúpenia od kúpnej zmluvy je, že kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla. Účastníci zrušenej kúpnej zmluvy majú povinnosť vzájomne sa vysporiadať podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a vrátiť si to, čo si už predtým plnili. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na vrátenie tovaru predávajúcemu a dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

(8) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci tieto povinnosti:

a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

b) predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

c) pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa písm. a) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

(9) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má kupujúci tieto povinnosti:

a) Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto navrhol, že si tovar, ktorý má byť vrátený, vyzdvihne prostredníctvom ním poverenej osoby priamo u kupujúceho, kupujúci je povinný tovar odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a podľa možnosti v originálnom obale. Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru bude znášať sám, kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy tieto náklady neznáša. 

b) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil v rámci predzmluvných informácií zákonnú informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

(10) V prípade nerozbaleného predmetu kúpy predávajúci nad rámec zákona poskytuje kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku kupujúci môže uplatniť u predávajúceho elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho servis@drezydokuchyne.sk. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku je kupujúci povinný tovar, ktorý má byť vrátený, odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ktorá si ho vyzdvihne priamo u kupujúceho, pričom náklady takéhoto vrátenia tovaru znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo prezrieť predmet kúpy. V prípade poškodenia obalu alebo predmetu kúpy je odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku absolútne neplatné a predávajúci vráti predmet kúpy kupujúcemu. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vrátiť kupujúcemu výlučne kúpnu cenu tovaru. 

VIII. Zodpovednosť predávajúceho za vady, uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia) a záruka

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v zákonnej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Predávajúci poskytuje podľa prísnejších zásad ako ustanovujú príslušné právne predpisy, nad rámec 24 mesačnej záručnej doby ďalšiu záručnú dobu 12 mesiacov za odplatu alebo v prípade akcie bezodplatne. Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

IX. Osobné údaje

(1) Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov.

(2) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS e-shop“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie: 

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. 

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára umiestneného na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov predávajúci uskutočňuje bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže právnym základom spracúvania osobných údajov je kúpna zmluva.

f) Tretie strany a príjemcovia: prepravca, poskytovateľ IT služieb.

(3) Predávajúci  spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS marketing“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie: 

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je: zasielanie marketingových ponúk. 

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho:  meno, priezvisko a e-mailová adresa. 

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom označenia príslušného políčka v objednávkovom formulári umiestnenom na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov je možné iba so súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre toto spracúvanie. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť pred odoslaním objednávky alebo neskôr označením príslušného políčka, a to na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk

f) Tretie strany a príjemcovia: poskytovateľ IT služieb.

(4) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS užívateľské konto“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie: 

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho. 

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho:  meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo. 

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom označenia príslušného políčka v objednávkovom formulári umiestnenom na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov je možné iba so súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre toto spracúvanie. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť registráciou na webovom sídle predávajúceho, a to na dobu trvania užívateľského konta. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk

f) Tretie strany a príjemcovia: poskytovateľ IT služieb.

(5) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS Prieskum spokojnosti“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Sprostredkovateľom, ktorého predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme „IS Prieskum spokojnosti“, je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk - spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi: obchodné meno: Heureka Shopping, s.r.o., sídlo: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 023 87 727, DIČ: CZ02387727, zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Praha, spisová značka C 218977.

c) Účelom spracúvania osobných údajov je: prieskum spokojnosti s nákupom realizovaný v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je predávajúci zapojený. Tento prieskum je realizovaný prostredníctvom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom zasielaných kupujúcim zo strany sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne na účel vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v súlade s Podmienkami programu „Overené zákazníkmi“ dostupnými na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

d) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho: e-mailová adresa použitá pri nákupe na webovom sídle predávajúceho.

e) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané z každého vyplneného objednávkového formulára umiestneného na webovom sídle predávajúceho okrem prípadu, ak kupujúci vyjadril svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

f) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov predávajúci a sprostredkovateľ uskutočňuje bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 62 ods. 3) a uchováva ich po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu „Overené zákazníkmi“, najdlhšie však do doby, kedy kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie, a to predávajúcemu alebo priamo sprostredkovateľovi, pričom to mu je umožnené v každom jednotlivom dotazníku.

g) Tretie strany a príjemcovia: poskytovateľ IT služieb.

(6) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačných systémoch predávajúceho má kupujúci ako dotknutá osoba tieto práva, o ktorých ho predávajúci poučuje:

a) právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

i. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 

ii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, 

iii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, 

iv. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

v. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vi. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil, 

vii. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

viii. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

b) právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči: 

i. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

ii. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

iii. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.

X. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2017.

(2) Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň odoslania objednávky kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(3) Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(4) V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line vytvorenej Európskou komisiou, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke.

 

V Bratislave dňa 1.augusta 2017
Ing. Peter Markech - konateľ 

PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS

 

AKO NAKUPOVAŤ

 

MOŽNOSTI PLATBY

 

DOPRAVA

 

ODBERNÉ MIESTA

 

STAV OBJEDNÁVKY

Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Prezrite si všetky informácie o nákupe u nás

Píšeme o tom, čo máme radi
Nahliadnite do nášho blogu a nechajte sa inšpirovať...