Formulár odstúpenia od zmluvy

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy

Žiadam o vrátenie kúpnej ceny - Vyberte jednu z možností

Vrátenie peňazí a zľavu z kúpnej ceny žiadam poukázať nasledovným spôsobom - Vyberte jednu z možností

Spolu
[[price|format_price]]
Pozrieť košík

[[ product.name ]]

[[ product.price_incl_tax|format_price ]]

x